Posuzování schopnosti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace nebo posuzování stupně závislosti pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením.

14.09.2012 20:23

Příloha k zákonu č. 329/2011 Sb.

§ 34
      (1) Osobám, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči, a osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu nebo
příspěvek na zvláštní pomůcku, vydává krajská pobočka Úřadu práce podle jiného právního předpisu kartu sociálních systémů, která současně v zákonem
stanovených případech slouží jako průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P).
     (2) Průkaz osoby se zdravotním postižením uvedený v odstavci 1 náleží též osobě starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace nebo je uznána závislou na  pomoci jiné osoby podle zákona o sociálních službách.
     (3) Průkaz TP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službáchpovažovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).
     (4) Průkaz ZTP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních nslužbách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci
jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.
     (5)Průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci
jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4.
 
Výklad
Právní úprava stanoví komu náleží jednotlivé typy průkazů a co se v tomto typu řízení posuzuje. Při posuzování zdravotního stavu a jeho funkčních důsledků se postupuje podle pravidel a kritérií platných pro posuzování stupně závislosti ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Osobě starší 18 let neschopné zvládat základní životní potřebu v oblasti orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, které je z důvodu jiných zdravotních postižení uznána závislost ve stupni III nebo IV, náleží průkaz ZTP/P.
Osobě neschopné zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace náleží průkaz ZTP/P (s výjimkou osob uvedených v § 34 odst. 4) i v případě, že jí byla uznána závislost ve stupni I nebo II.
Osobě mladší 18 let neschopné zvládat základní životní potřebu v oblasti orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty náleží průkaz ZTP/P. 

§ 35

     (3) Pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením požádá krajská pobočka Úřadu práce příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení schopnosti žadatele zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace a o posouzení stupně závislosti; při rozhodování o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením vychází krajská pobočka Úřadu práce z tohoto posudku.
 
Výklad
V uvedeném typu řízení se posuzují skutečnosti požadované zadavatelem, tj. posouzení schopnosti žadatele zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace a posouzení stupně závislosti podle příslušných posudkových kritérií a zásad. V případě, že je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu prokázána neschopnost zvládat základní životní potřebu v oblasti orientace, posudkový orgán do posudku uvede, zda jde o osobu s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo hluchoslepou nebo o osobu s praktickou nebo úplnou nevidomostí. Tato druhá skutečnost nevyplývá přímo z § 25 odst.  4 zákona o sociálních službách, ale z ustanovení  § 2 odst. 2 vyhlášky č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka pro účely vyznačení příslušného piktogramu na průkazu. 

pos_sluzba.pdf (1 MB)