Sankce

14.02.2011 19:12

Pokud se nepodrobíte vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, ačkoli jste k tomu byli vyzváni orgánem sociálního zabezpečení, může vám být výplata dávky z důchodového pojištění zastavena, pokud jste byli ve výzvě na tento následek upozorněni.

Dále jste povinni na výzvu orgánu sociálního zabezpečení pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti předložit lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které mají, a sdělit údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech, předchozích výdělečných činnostech a o změnách ve sdělených skutečnostech, k nimž došlo od předchozího posouzení poklesu pracovní schopnosti, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, nestanovil-li orgán sociálního zabezpečení lhůtu delší.
I v případě nesplnění této povinnosti vám může být výplata důchodu z důchodového pojištění zastavena, pokud jste byli ve výzvě na tento následek upozorněni.