Symptomy afázie

01.10.2010 21:05

 

 

Název symptomu

Popis symptomu
Poruchy řečové fluence
 • Nonfluentní projev - těžkopádná řeč s pomalým tempem působící monotónně, jednoslovná sdělení popř. krátké věty (většinou max. 3–4slovné) s chybami větné stavby (absence sloves, předložkových vazeb…). Sdělení jsou často obsahově chudá.
 • Fluentní projev, tj. "plynulý" projev – sdělení přiměřené nebo i nadměrné délky a rychlosti, produkováno bez zjevné námahy, ale neobsahuje důležité údaje - jména, názvy, čísla.
Poruchy porozumění
 • Pacient neukáže jmenované předměty, nechápe výzvy, v lehčích případech selhává teprve při porozumění komplexnějším delším sdělením. Porucha porozumění u posteriorní léze či anteriorní léze.
Parafázie
 • Sémantické – záměna významově blízkých nebo i vzdálených slov. Např. namísto chleba řekne „rohlík“.
 • Fonemické – záměna, vynechávání, přesmykávání nebo přidávání fonémů ve slovech. Např. namísto autobus řekne „aukebus“.
Neologismy
 • Neexistující slova. (Wernickeova afázie): „Jaké máte obtíže?“ – odpověď: „Pítak semá zostouženo.“
 • Řeč obsahující téměř výlučně neologismy se nazývá žargon.
Anomie
 • Obtíže v aktualizaci pojmů. Např. pero – „No, to je, no…, to to …“
Cirkumlokuce
 • Obtíže s aktualizací pojmů se pacient snaží překlenout opisem. Např. (anomická afázie): pero – „No jasně, já vím, to je takové to, no však víte co, já to taky mám, tady, …na psaní to jee …pero!“
Echolálie
 • Ozvěnové opakování slyšeného. Např. „Jak se dnes máte?“ – odpověď: „Jak se dnes máte?“
Řečové automatismy
 • Mimovolní stereotypní opakování slabik, slov, frází (u těžkých forem afázií). Globální afázie: „Jak se jmenujete?“ – odpověď: „No, no, no, no!“, „Jak se dnes máte?“ – odpověď: „No, no, no, no!“, „Co to je?“ – odpověď: „No, no, no, no!“
Agramatismy
 • Porucha tvoření gramatických tvarů, obzvláště zjevná při snaze odpovídat celou větou. Brocova afázie: „Co jste dnes dělal?“ – odpověď: „Dnes jídlo, jsem pošta…důchod, no, manželka taky důchod, potom má oběd…“
Perseverace
 • Ulpívavé reakce – pacient reaguje na nové rychle po sobě jdoucí otázky, úkoly týmž způsobem (pohyb, gesto, slovo) který použil ke zodpovězení otázky předchozí. Brocova afázie: „Máte na sobě pyžamo?“ – odpověď: pacient kývá hlavou „ano“. „A jsme teď v hotelu?“ – odpověď: pacient perseveruje – kývá „ano“ nebo „Co to je?“ (tužka) – odpověď: „Tužka.“ „A co je toto?“ (kapesník) – odpověď: „Tužka.“
Satiace
 • Odcizení smyslu slova – Pacient je žádán – „Ukažte okno!“, „Ukažte dveře!“, „Ukažte postel!“, „Ukažte okno!“ (při této výzvě začne pacient váhat a ukáže na něco jiného)