Zákon č. 262/2006 Sb., ZÁKONÍK PRÁCE myslí i na osoby se zdravotním postižením

01.08.2012 08:23
  • § 103 (5) Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je osobou se ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, ZAJIŠŤOVAT NA SVŮJ NÁKLAD TECHNICKÝMI A ORGANIZAČNÍMI OPATŘENÍMI, ZEJMÉNA POTŘEBNOU ÚPRAVU PRACOVNÍCH PODMÍNEK, ÚPRAVU PRACOVIŠŤ, zřízení chráněných pracovních míst , zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich pravidelného zaměstnání.

 

 
  • Zákon č. 262/2006 Sb., ZÁKONÍK PRÁCE Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci § 101……… 
(5) Povinnost zaměstnavatele ZAJIŠŤOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI se vztahuje na VŠECHNY FYZICKÉ OSOBY, KTERÉ SE S JEHO VĚDOMÍM ZDRŽUJÍ NA JEHO PRACOVIŠTÍCH.
(6) Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.