• Žádosti o dávku státní sociální podpory, o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, o dávky osobám zdravotně postiženým a o příspěvek na péči se podávají na příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR.
  • Rozhodnutí vydává Úřad práce ČR.

K jednání s lékařem LPS ČSSZ je nutné mít k dispozici:

  • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas,
  • případně doklad o trvání pracovní neschopnosti.

 

Pokud se příjemce dávky nebo žadatel o její přiznání nepodrobí ve věcech důchodového pojištění lékařskému vyšetření, může mu být zastavena výplata důchodu podmíněného dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo může být přerušeno řízení o žádosti o dávku.

 

Ve věcech nemocenského pojištění lze za závažné porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, nebo pokud pojištěnec neodevzdá při ukončení dočasné pracovní neschopnosti rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, uložit pokutu do 20 000 Kč. 

 

Náhradu mzdy bude zaměstnavatel od ledna 2014 vyplácet opět jen po dobu 14 dnů

www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/nahradu-mzdy-bude-zamestnavatel-od-ledna-vyplacet-opet-jen-po-dobu-14-dnu.htm

 

Nepříznivý zdravotní stav

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (DNZS)

02.05.2019 19:59
Každý, kdo žádal např. o Invalidní důchod, Příspěvek na péči, statut OZZ či Hmotnou nouzi se setkal s termínem DNZS.  Jde o základní posudkové kritérium v předpisech práva sociálního zabezpečení při dlouhodobém porušení zdravotního stavu, kdy tento stav je předpokladem pro přiznání...

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014

02.02.2014 10:24
Pro účely pojistných a nepojistných sociálních systémů provádějí posuzování zdravotního stavu okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), takové posouzení může provádět podle zákona pouze lékař. Vypracované posudky tvoří podklady pro rozhodování příslušného správního orgánu. O dávkách...

Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění

02.02.2014 10:58
Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění v souladu s § 53 zákona č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“) zahrnuje: 1. posuzování dočasné pracovní neschopnosti, 2. posuzování pracovní schopnosti po uplynutí...

Proti verdiktu posudkového lékaře bude možné odvolání

03.02.2013 17:53
O zařazení člověka mezi zdravotně znevýhodněné osoby rozhodovaly v minulých letech úřady práce na základě zprávy posudkového lékaře. Rozhodnutí bylo důležité jak pro žadatele, tak pro firmy, jimž zaměstnávání zdravotně znevýhodněných přinášelo například úlevy na daních. Kvůli napadenému ustanovení...

Zdravotní postižení

02.09.2012 14:42
Za zdravotní postižení se považuje soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí. Tzn., že při posuzování poklesu pracovní schopnosti se vychází nejen z etiopatogeneze stavu (tj. jaký patologický proces, jakým způsobem a které systémy či orgány poškodil), ale hodnotí se také stav...

Posudek o zdravotním stavu

19.02.2012 20:19
musí vycházet ze spolehlivě zjištěného zdravotního stavu posuzovaného občana a musí odpovídat posudkovým kritériím, která jsou uvedena v příslušných právních předpisech. Při posuzování posudkový orgán vychází zejména z nálezu ošetřujícího lékaře, výsledků funkčních vyšetření a popřípadě...

Lhůty pro posouzení zdravotního stavu

14.02.2011 21:51
Lékaři posudkové služby České správy sociálního zabezpečení - LPS ČSSZ vypracovávají posudky pro systémy důchodového a nemocenského pojištění, pro účely sociální péče, státní sociální podpory, sociálních služeb, hmotné nouze a zaměstnanosti. Obecná lhůta pro vydání posudku je 45 dnů, jestliže...

POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, POSUZOVÁNÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-373/zneni-20171101

Byla vám zanedbaná péče?    Posudek lékaře vás poškodil?    Chcete se domoci svých práv?

 

Seznam soudních znalců v oboru zdravotnictví:

https://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm.

 

Ve vyhledávacím formuláři si můžete vybrat v jakém oboru chcete, aby znalec pracoval, vybrat jeho specializaci a kraj z jakého má být.

Formulář Vám nalezne znalce, kteří vyhovují Vašemu zadání, po kliknutí na jméno se Vám objeví přímo kontakt. 

 

Právní předpisy

° Zákon č. 48/1997 Sb.,

o veřejném zdravotním pojištění

 

° Zákon č. 20/1966 Sb.,

o péči o zdraví lidu

Stížnosti

Pokud jste nespokojeni s chováním lékaře nebo jeho přístupem, považujete podávané informace za nekvalitní, nebo máte dokonce podezření na zanedbání povinné péče, případně pochybení při operacích, můžete si na dané pochybení stěžovat.
Nejlepší je vyřešit problém přímo s dotyčným lékařem  či jeho nadřízeným.

 

Pokud to nejde nebo to k ničemu nevede, lze stížnost podat:

  • vedoucímu zdravotnického zařízení (např. ředitel nemocnice),
  • zřizovateli zdravotnického zařízení (krajskému úřadu nebo v případě fakultních nemocnic a většiny psychiatrických léčeben ministerstvu zdravotnictví),
  • orgánu státní správy, který zdravotnické zařízení registroval (krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy – pokud se jedná o nestátní zařízení),
  • České lékařské komoře nebo České stomatologické komoře (pouze pokud se stížnost týká lékaře; typicky v případech porušení profesní etiky),
  • zdravotní pojišťovně.

Stížnost nesmí být anonymní, měla by obsahovat dostatek informací pro její vyřízení příslušným orgánem. Jedná-li se o složitější situaci, je často vhodné nejprve si vyžádat kopii zdravotnické dokumentace a poradit se s odborníkem. Uvedené stížnosti je možné kombinovat.

Vzor stiznosti.pdf (49,6 kB)

Sociálně právní informace

Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené daně u osobního automobilu

03.01.2015 23:07
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Hlava II: Uplatňování daně Díl 11: Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně § 85 Vracení daně osobám se zdravotním postižením (1) Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené daně u osobního automobilu této osobě...

Jaké sociální služby mohou využívat osoby se zdravotním postižením?

01.01.2014 16:59
  Pro osoby se zdravotním postižením jsou určeny následující služby: Sociální poradenství Radí lidem, jak řešit jejich nepříznivou situaci. Je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé jej musí zajistit vždy. Základní sociální poradenství o možnostech...

Kartička zdravotní pojišťovny

01.06.2013 13:07
Pokud přijdete o zdravotní kartičku neboli průkaz pojištěnce, musíte to své zdravotní pojišťovně podle zákona oznámit do osmi dnů. Pojišťovna vám vystaví papírový doklad, který budete využívat místo průkazky, než dostanete novou kartičku. Poslouží i při cestě do zahraničí. Na novou průkazku si...

Kdy a jak nemoc prodlouží výpovědní dobu?

07.02.2013 08:41
Nemoc může oddálit skončení pracovního poměru. Určité výpovědní důvody během vaší pracovní neschopnosti proti vám nesmí být uplatněny. Například nadbytečnost, zdravotní a jiné důvody.   Jste-li už tzv. ve výpovědi a teprve následně onemocníte, výpovědní doba se vám prodlužuje.   Jestliže...

Ukončování úhrady nákladné péče:

12.11.2012 10:05
Návod reaguje na stále častější problém, kdy zdravotní pojišťovna provede v nemocnici revizi, posoudí léčbu pacienta jako nepotřebnou či neúčinnou a odmítne nemocnici takovou léčbu uhradit. Následkem toho nemocnice odmítne pacienta nadále takto léčit, protože by ji nedostala uhrazenou a...
Záznamy: 1 - 5 ze 11
1 | 2 | 3 >>

Léky u nichž se nesmí řídit motorová vozidla a obsluhovat žádné stroje

Zejména ne na začátku opioidní léčby a při zvyšování dávek. Obvyklá praxe je, že pacientům se při stabilní dávce opioidu a absenci nežádoucích účinků povoluje řízení motorových vozidel. Zde však narážíme na legislativní problém, protože:

ze zákona je zakázáno řízení motorových vozidel pod vlivem omamných a návykových látek

  • Pacienti s opioidní medikací by měli v případě podstoupení testu na přítomnost drog výsledek pozitivní.
  • Z těchto důvodů je vhodné pacienty vybavit potvrzením o užívání opioidu z léčebného důvodu.

Studenti často nevědí, že sociální pojištění za ně stát platí jen po dobu šesti let vysokoškolského studia. Když začnou studovat v 18 a studium se protáhne, od 24 let musejí platit sami. Pokud vznikne dluh musíte jej doplatit. https://www.invarena.cz/?p=21181

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Parkovací karta v EU

 
Detect language » Hungarian
 

www.euroskop.cz/gallery/71/21475-parkovaci_karta.pdf

 
Detect l